تنظیمات
تعداد نتایج
تعداد نتایجی را که برای هر جستجو مشاهده می‌کنید می‌توانید در این بخش تعیین کنید.
10
20
30
پروکسی برای عکس‌ها
اگر از اینترنت داخلی استفاده می‌کنید برای نمایش عکس‌ها در این قسمت می‌تواند پروکسی را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت خودکار خود گردو وضعیت اینترنت شما را تشخیص می‌دهد.
فعال
غیر فعال
خودکار
ذخیره ذخیره شد.